QBRITS Allmänna villkor

(Utskriftsvänlig version till Höger. Den senaste versionen är gällande för nytecknade §1.d.)

QBRITS Allmänna villkor – Personuppgiftspolicy; 2018-05-25

QBRITS allmänna villkor, vilken även inkluderar Personuppgiftspolicy (§8), är framtagna för att reglera förhållandet mellan QBRITS och Kund. Det främsta syftet är att skydda dig som kund. Versionen av detta avtal är ovanstående datum.
§1. Allmänt

a. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kund”) och QBRITS AB (559029-7338) och avser beställd tjänst/tjänster.
b. Kund är vanligen företag, men kan även vara kan vara en myndig fysisk person eller en annan juridisk person. Avtalet kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.
c. Tjänst innebär QBRITS Bastjänst eller QBRITS Tilläggstjänst; Tilläggstjänster där Kund upprättar eget avtal med Tilläggstjänstleverantören inkluderas ej i detta avtal. Tjänster bland QBRITS rekommendationer är även de exkluderade då QBRITS ej upprättat avtal med dessa leverantörer.
d. QBRITS har rätt att vidta ändringar i detta avtal med ikraftträdande 30 dagar efter villkoren offentliggjorts. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska orsaker utanför QBRITS kontroll, eller på grund av lagstiftning, eller andra myndighetsbeslut. Om Kund inte godtar ändring har Kund rätt att avsluta sitt konto.
Versionsnummer utgörs av datum angivet på detta dokument. QBRITS tillhandahåller alla äldre versioner av avtalet.

§2. Tjänster

a. QBRITS Bastjänst; Inkluderar bland annat webbplattform med dess ingående tjänster, backup av lokal klient samt rekommendationer om virusskydd.
b. Abonnering av Bastjänst är en förutsättning för att kunna få tilläggstjänst levererad. Tilläggstjänster förmedlas via QBRITS om ej annat angivits i beskrivningen för specifik tjänst.
c. Domäner; QBRITS är inte registrator men i vissa fall kan fakturering ske via QBRITS. QBRITS anlitar Miss Hosting som registrator.
d. Kund ansvarar för användning av sitt utrymme och att lagrad material är relevant. Kund får ej använda Bastjänst till så kallad filtjänst eller som lagringsutrymme.

§3. QBRITS ansvar

a. QBRITS ansvarar via vår partner att kunds utrymme regelbundet säkerhetskopieras för att kunna återläsas, utan kostnad för Kund, i händelse av diskhaveri eller liknande driftsituation (se även $4. h.).
b. QBRITS hanterar all information om Kund som konfidentiell för att värna om Kunds integritet (se §8). Dock kan QBRITS via domstolsförläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kund.
c. QBRITS skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast direkt förlust och är begränsad till maximalt det som Kund betalar till QBRITS för bastjänst under 12 månader.
d. Skadeståndskrav för skada på grund av fel i tilläggstjänst regleras i QBRITS avtal med berörd tilläggstjänstsleverantör.
e. QBRITS utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kunds utrymme och således är QBRITS inte direkt eller indirekt ansvarig för skador som uppkommit till följd av Kunds agerande eller brister i Kunds applikation. QBRITS är inte ansvarig vid skador uppkomna i samband med intrång i Kunds tjänst.

§4. Kunds ansvar

a. Kund åtar sig att följa svensk lag och sitt eget lands lagar. Kund ansvarar själv för allt handlande denne utför via QBRITS tjänster. Vid misstanke om Kund har/bedriver olagligt material/verksamhet äger QBRITS rätten att stänga ner Kunds tjänst.
b. Kund själv ansvarar för skador som uppkommer om kund drabbas av hackning eller DOS-attacker. QBRITS äger rätten att stänga ner kunds tjänst om Kund medvetet eller omedvetet utsätter QBRITS eller QBRITS kunder för fara i form av hög belastning, skador, risker eller dylikt. QBRITS meddelar i efterhand att detta skett.
c. Om Kund utnyttjar mer än avtalad tjänst i QBRITS miljö så äger QBRITS rätt att säga upp avtalet.
d. Om Kund utnyttjar betydligt mer processorkraft och eller diskkapacitet än vad som kan anses rimligt äger QBRITS rätten att debitera efter gällande prislista, saknas sådan beräknas det på de faktiska kostnader som det orsakat QBRITS.
e. Kund ansvarar att hålla sina kontaktuppgifter aktuella och riktiga via QBRITS ”mina sidor”, vid misstanke att fejkade (påhittade) uppgifter äger QBRITS rätten att stänga ner tjänsten.
f. Kunds e-post som skickad SPAM eller gör större utskick än vad QBRITS anser vara normalt kommer stängas av omedelbart för en utredning. QBRITS riktlinjer är högst 300 e-post skickade i timmen.
g. QBRITS tjänster får endast nyttjas av företag eller privatpersoner, Kund får inte förmedla i verksamhetssyfte tjänst till tredje part. QBRITS äger rätten att stänga ner tjänst om sådant sker.
h. Kunden ansvarar själv för sitt eget material och filer på sin bastjänst. Vid förlorat eller förstört material kan återställning via QBRITS göras. Vid återställning av backup uttas en avgift på 950 SEK per påbörjad timme (se även $3. a.).

§5. Avtalstid och uppsägning

a. Avtalet påbörjas från det att QBRITS mottagit och utfärdat bekräftelse till Kund på order samt lagt upp Bastjänsten.
b. Avtalet gäller under den tid som Kund får tjänst levererad via QBRITS.
c. QBRITS tillämpar ingen bindningstid på Bastjänst. Tilläggstjänster som levereras via QBRITS partners kan om så anges vid tecknandet ha egen bindningstid.
d. QBRITS tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SF 2005:59), vilket innebär bland annat att kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar.
e. Kunds uppsägning av tjänst sker via support@qbrits.com eller via QBRITS ärendehanteringssystem, används e-post skall avsändare vara den hos QBRITS för Kund registrerad adress då det styrker kundens identitet.
f. QBRITS sparar eventuell information på kontot för avslutat Kund i minst 14 dagar (se även §8.4c).
g. Uppsägning skall ske senast 14 dagar innan abonnemangsperioden för bastjänsten avslutas.
h. Utebliven betalning från Kund tolkar QBRITS normalt som en uppsägning av bastjänsten, för övriga tjänster så påföres lagstadgade avgifter.
i. Vid avslutande av abonnemang för QBRITS bastjänst övergår eventuella abonnemang/fakturering av tilläggstjänster till tilläggstjänstleverantörerna. Priser för tilläggstjänsterna kan då bli uppjusterade till tilläggstjänstsleverantörens prislista.
j. Vid avslutande av abonnemang för QBRITS bastjänst övergår kan erbjudande att delmängd av QBRITS Bastjänst övergår till QBRITS partner.

§6. Fakturering/avgifter och återbetalning

a. Betalning av bastjänst skall ske i förskott och betalningsvillkoret är ca en månad netto (28-31 dagar).
b. Tilläggstjänster vilka har annan löptid än bastjänsten faktureras i förskott på nästkommande faktura för bastjänst.
c. QBRITS äger rätt att överlåta fordran till annat bolag, detta även om Kund ej är sen med sin betalning. Inga extra kostnader kommer att påföras Kund vid sådan överlåtelse.
d. Invändning av faktura skall göras av Kund skriftligen via e-post eller ärendehanteringssystemet inom 45 dagar från kund mottagit fakturan. Har kund i tid invänt mot fakturan och anfört saklig grund mot debiteringen skall QBRITS ge anstånd med betalningen till det tvistade beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på det beloppet som tvisten slutligen framkommit till.
e. QBRITS äger rätten att ta ut dröjsmålsränta, enligt räntelagen, med 2% per månad från förfallodagen och fram till det betalning fullgjorts.

§7. Driftstörning

a. QBRITS förmedlar relevant information gällande planerade avbrott som annonserat av QBRITS partners.
b. Vid omfattande driftstörning har Kund rätt att begära kompensation inom vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand som gratis förlängning av Bastjänsten. Som omfattande driftstörning räknas ihållande eller omfattande avbrott i Bastjänst under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag till fredag kl 08:00-17:00) . Begäran om kompensation skall inkomma senast sju (7) dagar efter störningen åtgärdats. Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.
c. Regler för driftstörningar gällande tilläggstjänster regleras i enskilda avtal med tilläggsleverantören.

§8. Personuppgiftspolicy
För att kund skall känna sig trygg i att lämnade personuppgifter hanteras med integritet och säkerhet finns denna policy framtagen. 

§8.1. Grundläggande information

a. All behandling av personuppgifter som QBRITS utför sker i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) och annan relevant lagstiftning.
b. Genom att Kund godkänner denna policy är Kund införstådd att vi använder kunds personuppgifter på nedan angivna sätt.
c. QBRITS förbinder sig att endast hantera Kunds personuppgifter i enlighet med denna policy.
d. QBRITS allmänna villkor finns tillgänglig på QBRITS webbplats och som en länk i beställningsformulär.

§8.2. Inhämtning och behandling av personuppgifter.

a. QBRITS inhämtar Kunds personuppgifter då Kund gör beställning.
b. QBRITS inhämtar, uppdaterar, lagrar och använder endast personuppgifter som är väsentliga för att kunna leverera tjänst. Minsta informationsmängd som QBRITS behöver om Kund är organisationsnummer och en giltig e-postadress.
c. E-post inskickad via support@qbrits.com blir automatiskt registrerad som ärende hos Kund.
d. Alla personuppgifter registrerad om Kund har Kund åtkomst till via inloggning till ”Mina Sidor”. Kund kan själv ändra och lägga till uppgifter, förutom ändring av organisationsnummer.
e. Internt QBRITS anonymiseras Kund då dennes unika kundnummer används som identifierare, övriga personuppgifter används endast vid fakturering och vid kommunikation med Kund.
f. Automatiserat och manuellt beslutsfattande kan skicka varning till Kund gällande exempelvis avvikelser och funna säkerhetsrisker för att trygga Kunds miljö.

§8.3. Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

a. För att kunna fullfölja avtalet om leverans som QBRITS har till Kund.
b. För att kunna erbjuda specifika tjänster och att öka kvalitén på leverans.
c. För att uppfylla QBRITS rättsliga förpliktelser, exempelvis bokföringslagen.
d. Genom att godkänna denna policy vid beställning samtycker du således till behandling av personuppgifter.

§8.4. Hur länge sparar QBITS Kunds personuppgifter.

a. QBRITS sparar endast Kunds personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
b. QBRITS kommer kunna spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller att bevaka QBRITS rättsliga intressen.
c. Kund äger rätten att begära att alla personuppgifter om Kund raderas, såvida det inte är i strid mot 8.3c eller 8.4b. Sådan begäran görs till Personuppgiftsansvarige (§8.8) via support@qbrits.com eller via QBRITS ärendehanteringssystem, används e-post skall avsändare vara den hos QBRITS för Kund registrerad adress då det styrker kundens identitet. QBRITS kommer att begära bekräftelse på sådan begäran då hanteras som en omedelbar och oåterkallelig uppsägning av QBRITS Bastjänst (se §8.3a).

§8.5. Vem lämnar QBRITS ut personuppgifter till?

a. QBRITS kan komma lämna ut personuppgifter om Kund till där kund beställt tilläggstjänst.
b. QBRITS har Personuppgiftsbiträdesavtal upprättad med alla aktörer relaterade till QBRITS Bastjänst.
c. Kunds personuppgifter kan komma lämnas ut vid överlåtelse av Faktura (§6c).

§8.6. Ändringar i Personuppgiftspolicy (§8)

a. Personuppgiftspolicyn är en del av QBRITS allmänna villkor och kan komma att ändras i enlighet med §1d.

§8.7. Cookies/Loggning

a. Vid användandet av Mina Sidor lagras en cookies med ditt kundnummer som används till att ge dig rätt information på övriga sidor.
b. QBRITS använder ej cookies i syfte för att spåra enskild Kunds aktivitet.
c. Webbplatsen www.qbrits.com använder Google’s. analysverktyg för statistik, detta i syfte att förbättra användbarheten.
d. Servrar kan logga besökares IP tillsammans med annan information för att på så sätt kunna blockera hackerattacker, samt att kunna göra felsökningar.

 

§8.8. Kontaktuppgift till Personuppgiftsansvarig
QBRITS AB
e-post: support@qbrits.com
Släktledsgatan 14
418 70 GÖTEBORG